Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Методична робота в дошкільному закладі

 

 

 

 Актуальність проблеми якості дошкільної освіти зростає з кожним днем. Сучасні вимоги, які висуває суспільство до освіти, набувають небаченої мінливості та динамізму. Для працівників дошкільних закладів пріоритетним є завдання побудувати свою роботу так, щоб вона не тільки відповідала запитам суспільства, а й забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства (згідно основних напрямків Базового компонента в Україні).

           В умовах соціальних реформ високий рівень загальної та фахової педагогічної освіти в цілому не вирішує просвітніх проблем, адже перед системою освіти одним із найважливіших завдань постає підвищення ефективності та якості методичної роботи.

 

          Діяльність дошкільного закладу в інноваційному режимі обумовлює систематичне вдосконалення змісту і методів освіти дошкільників; підвищення кваліфікації працівників, організацію психолого-педагогічної освіти батьків. Поняття “якість дошкільної освіти” з позиції кожного субєкта освітнього процесу трактується по-різному. Для педагогів – це позитивна оцінка їхньої діяльності керівниками ЗДО, батьками; успішне виконання освітньої програми всіма дітьми; оптимальний добір методів і прийомів роботи з дітьми; підтримка інтересу дітей до процесу будь-якої діяльності, успішний їхній розвиток; збереження і зміцнення здоров’я кожної дитини; раціональне використання часу дітей і вихователя, забезпеченість педагогічного процесу всіма необхідними методичними рекомендаціями і системою планування.

 

 

 

 

 

 

 

Результат методичної роботи: становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

 

Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.

Рішенню цієї проблеми в значній мірі сприяє формування творчого, компетентного педагога. Практика свідчить, що для формування творчої особистості вихователя потрібно не менше десяти років. А щоб реально керувати й контролювати, допомагати підвищенню педагогічної компетентності, методист має сам поповнювати інформаційну та організаційну базу методичної справи, постійно самовдосконалюватися.

           Роль методичної служби дошкільного закладу збільшується в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методи, прийоми і форми навчання та виховання. Серед педагогічних інновацій надається перевага особистісно орієнтованим технологіям, а саме:

-       технології організації самостійної роботи (портфоліо),

-       інформаційним технологіям;

-       комп'ютерним технологіям консультування.

Складається цікава практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів: творчі групи, школи передового педагогічного досвіду, семінари-практикуми, педагогічні мости, школи молодого вихователя, тренінги. Керувати методичною роботою в педагогічному колективі – це означає нести велику відповідальність, адже головне завдання методиста – допомагати педагогам розвивати мистецтво виховання, вселяти віру в себе. Кожного року до дошкільного закладу приходять молоді спеціалісти без певного досвіду, тому однією з пріоритетних форм роботи з кадрами є «Школа молодого педагога». Участь у засіданнях школи сприяє розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.

             Сьогодні для педагога, особливо молодого, важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування для прийняття правильних рішень. Тому наша молодь полюбляє заняття, де ставиться проблема, виникає конкретна ситуація, яку треба розв'язати (проблемна лекція, ігрове моделювання); активізують свої особисті знання і вміння під час проведення практичних занять у формі ділової гри, намагаються чітко і послідовно виконати завдання, навчаються прогнозувати віддалений результат. Корисним є проведення навчальних дискусій (семінар-дискусія, семінар-колоквіум), в межах конкретного предметного розділу, теми.

 

            Одним з основних завдань методичної служби є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи як: систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога педагогу у визначенні різних позицій (сильних та слабких) з метою подолання труднощів; постійне інформування про новий передовий педагогічний досвід; підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення педагогічної техніки і технології.

             З метою забезпечення реалізації самоосвітньої роботи розроблено таку форму систематизації матеріалів як портфоліо самоосвітньої діяльності, яке є своєрідним інформаційним методичним банком педагога, тож воно має такі розділи:

-         І блок – Персональний портрет

-         ІІ блок – Індивідуальна освітня карта

-         ІІІ блок – Мої досягнення

-         ІV блок – Робочі матеріали

 

Крім того, кожним педагогом нашого ЗДО ведеться щоденник з питань підвищення кваліфікації, який включає в себе самоосвітню роботу з наступних питань:

-         підвищення фахового рівня;

-         підвищення рівня знань з педагогіки та психології, загальнокультурного рівня;

-         робота з інструктивно-нормативними документами;

-         література;

-         словник термінів.

В першому розділі вихователь представляє резюме – своєрідну візитку, своє творче кредо, обирає власний символ, напрямок, визначає педагогічні орієнтири.

            Без результатів діагностування, різного роду тестування, анкетування неможливо в повній мірі спланувати власну самоосвітню діяльність, визначити методичну проблему, над якою працюватиме педагог, відповідно підібрати літературу, з якою він працюватиме, в тому числі з термінами, яких надзвичайно багато з'являється в сучасних умовах, і якими педагог має не тільки володіти, а й вміло оперувати, озброюючись знаннями сучасної науки і практики.

            Під час місячника педагогічної майстерності проводиться конкурс «Сторінками портфоліо», один із етапів якого – захист портфоліо з питань самоосвітньої роботи, адже його створення підсилює практичний досвід, наукову обізнаність, розвиває індивідуальну творчість. На мою думку, така своєрідна інновація в методичній роботі та організації самоосвіти сприяє самопрогнозуванню, самооцінці, самокорекції, самоконтролю та самоаналізу, а також задоволенню інтересів педагогів у постійному підвищенні їх професійного рівня.

Найбільш ефективними формами підвищення фахової майстерності вважаємо самоосвіту, навчання на курсах підвищення кваліфікації, колективні перегляди занять і окремих форм роботи. В нашому дошкільному закладі стало традицією серйозно готуватися до проведення відкритих заходів: педагоги за власною ініціативою перевертають підшивки журналів, нову методичну літературу, виготовляють незвичайні посібники, тому що їм самим вже нецікаво дивитися і презентувати застарілий і малоефективний досвід роботи.

            Безперечно, лише системний підхід дає можливість чітко визначити проблему, проаналізувати ситуацію, знайти можливі рішення, скоригувати і проаналізувати свої дії, працювати з випередженням, на перспективу.

           Найвищим показником професійної компетентності педагогів, нашого дитячого садочка вважаємо сформованість в них потреби в самовдосконаленні без спонукання «зверху».

 

 

 

 

Організація методиної роботи в

дошкільному закладі 

 

В умовах реформування національної системи освіти в Україні важливого значення набуває організація методичної роботи в дошкільному закладі. Головна її мета – допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

 

Функції методичної служби ЗДО.

 

Інформаційна. Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність дошкільного закладу.

 

Навчальна. Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 

Контрольно-діагностична. Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

 

Корекційно-прогностична (плануюча). Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

 

Організаційна. Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 

Дослідницька. Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 

Комунікативна. Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 

Виховна (мотиваційно-стимулююча). Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

 

Гностична. Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

Методична робота – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, розвиток їх творчості, а на кінцевому етапі – зростання освіченості та виховання малят.

 

 

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи.

 

         Методична робота в нашому дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

     В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

         Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах. Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу.

         Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок, виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

     Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять. А.С.Макаренко наголошував, що як би людина успішно не закінчила вуз, якою б талановитою не була, якщо не буде вчитись на досвіді, ніколи не стане хорошим педагогом. Тому кожен педагог готує відкриті заняття. Вимога до занять така: вони мають відповідати сучасним вимогам. Тобто бути інтегрованими, з використанням інноваційних технологій. Заняття відвідують і досвідчені педагоги і молоді, бо жодна порада, пояснення не допоможуть так, як демонстрування показу.

Одним із головних завдань методичної служби є розвинення творчого потенціалу педагога.

Творчість – це діяльність, за допомогою якої породжується дещо якісно нове, неповторне, оригінальне й унікальне. Творча діяльність специфічна для людини, так як завжди передбачає творця – суб’єкта творчої діяльності.

Потенціал – це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної мети.

Творчий потенціал – це можливості окремої людини в творчій діяльності. Успіх  творчої праці залежить від того, як  володіє педагог прийомами, технікою роботи, як він ставиться до її результатів.

В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

• Педагогічна співпраця з вихователем

• Робота в режимі довіри, доброзичливості

• Творча атмосфера, стимулювання творчої активності

• Принцип допоміжно-регульованого контролю

• Надання вихователеві права вибору

• Системність методичних заходів

• Щоденна допомога

• Випереджальний характер методичної роботи.

 

Багато уваги приділяється:

- умінню жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя;

- самоосвіті, безперервному навчанню у різних напрямках, зацікавленностю до усього нового;

- підвищенню професійної майстерності вихователів, інноваційної компетентності педагогів, розвитку їх творчої особистості із високим рівнем розвитку духовності і інтелекту.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими формами методичної роботи:

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

* Робота творчої груп

* круглий стіл, диспут, консультації;

* Колективні перегляди

* Навчальні тренінги;

* Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари,      

* Вивчення структури та оснащення розвивального середовища;

* Спостереження колективних форм діяльності дітей, самостійної роботи дітей,

* Взаємовідвідування відкритих занять.

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування.

 

 

Вихователі беруть активну участь у методичній роботі дошкільного закладу.

На базі дошкільного закладу неодноразово проводилися методичні заходи організовані управлінням освіти, відділом освіти, інноваційно-методичним центром, а саме на базі ДНЗ:

  • проведено міський показовий «Тиждень безпеки дитини» серед дошкільних навчальних закладів на тему: «Забезпечення достатнього рівня компетенції дошкільників для безпечного перебування в навколишньому світі», метою якого було:

·         поширення досвіду роботи педагогічного колективу з питань забезпечення охорони життя і здоров'я дітей;

·         формування практичних навичок з особистої безпеки і захисту дітей під час виникнення надзвичайних ситуацій;

·         ознайомлення з системою роботи дошкільного навчального закладу з даного питання.

  • проведено районий проблемний семінар для керівників та методистів ДНЗ «Запровадження гнучких моделей організації навчання та виховання дітей в ДНЗ»
  • працює педагогічна лабораторія «Головна увага креативному розвитку дитини» для вихователів дошкільних закладів району.  Під час роботи педагогічної лабораторії вихователі  мають змогу поповнити свої  знання з питань креативної лінії розвитку дошкільників, переглянути методичну панораму  - практичну роботу з дітьми – ефективні методи та прийоми розвитку креативності. Учасники включаються в практичну роботу – тренінги, виконання ігрових вправ на розвиток креативності тощо.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження. 

 Основними компонентами змісту      методичної роботи є:

  ·  отримання знань педагогами

  ·  вміння їх реалізувати на практиці

  · наявність результативності в педагогічній      роботі

 · створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

Робота щодо підвищення професійної майстерності педагогів включає як традиційні форми роботи (тестування, курсова підготовка, самоосвіта), так і нові педагогічно-ефективні форми, такі як педагогічні ігри.

Проведені відкриті заходи з педагогами та дітьми дають змогу зробити висновок, що колектив ефективно впроваджує в практику роботи різноманітні нетрадиційні форми  фізкультурно-оздоровчої роботи, шукає шляхи підготовки до реалізації Базового компонента

В ДНЗ зібрано багато матеріалів по даній темі :

•   рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;

• комплекси ранкової гімнастики, фізкультурні свята, розваги.

Робота ведеться в наступних напрямках:

•   оздоровчо-профілактична;

•   зміцнення здоров'я дитини через отримання фізичного навантаження;

•   валеологічна освіта.

Кожний рік колектив розглядає питання оздоровлення, виховання здорової дитини, профілактики захворювань з різних позицій на педагогічних радах, семінарах, у роботі з батьками. І кожний рік виникають нові проблеми, міняються підходи, розробляються нові технології.

Розв'язуючи з педагогами ту, чи іншу, проблему, особливу увагу звертають на питання збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини.

Відмінною рисою методичної роботи закладу є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток навчання і виховання дитини.

 

Впровадження наукових досягнень, освітніх технологій, концепцій в практику роботи з дітьми.

Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педпрацівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної педагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

    Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

Спланована структура методичної роботи в закладі передбачає підвищення майстерності педагогів, впровадження кращого педагогічного досвіду в освітньо-виховний процес та сприяння якості дошкільної освіти.

Професійному зростанню педагогів сприяє також продумана стратегія управлінської діяльності, яка здійснюється у відповідній системі:

  • педагогічна діагностика,
  • визначення мети і засобів реалізації навчально-виховної діяльності,
  • контрольно-оцінювальна діяльність.

Контрольно-оцінювальна діяльність спрямована тільки на підвищення професійної майстерності, на надання ділової компетентної допомоги, вивчення стилю роботи, особистісних якостей, рівня культури педагогів.

Контроль за розвитком дітей базується на загально-дидактичних вимогах: науковість, об’єктивність, доказовість, системність, доброзичливість, гласність.

 

Ведення педагогічної документації дошкільного закладу.

У  закладі дошкільної освіти №231 документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах»

Усі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення, за кожним з них закріплена відповідальна особа.

В методичному кабінеті в наявності вся необхідна документація, зокрема:

- річний план роботи;

- місячні плани, що забезпечують виконання річного;

- діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу, за результатами вивчення навчально-виховного процесу робляться висновки, пропозиції;

- діагностичні карти роботи педагогічних працівників та професіограми, які складаються на основі висновків про роботу із врахуванням самооцінки педпрацівників;

- сітка охоплення педпрацівників різними формами роботи;

- перспективні та поточні плани курсової перепідготовки та атестації педпрацівників;

- плани семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, гурткової роботи, розклад занять тощо;

- довідки по тематичних та фронтальних перевірках;

- картотека методичної, художньої дитячої літератури, періодичних видань, дидактичні ігри з різних розділів програми для всіх вікових груп;

- книга обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання;

- дані про кадри, курсову перепідготовку, роботу з молодими спеціалістами.

Змістом методичної роботи є аналіз якості освітнього процесу, навчально-методичне консультування педагогічних працівників,  організація удосконалення фахової майстерності та кваліфікації, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій; використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій під час проведення освітнього процесу.

Зміст методичної роботи реалізується у різних формах:

·       масові (педради, семінари, виставки, консультації, колективні перегляди);

·       групові (наставництво, ініціативні групи);

·       індивідуальні (самоосвіта, докурсові і післякурсові завдання, атестація, творчі групи).

Всі педагогічні працівники проходять один раз в п’ять років курсову перепідготовку та атестацію; поглиблено працюють над реалізацією обраних ними проблемних питань:

– „Виховання та навчання дітей через казку”;

– „Формування культурно-гігієнічних навичок у молодших дошкільнят”;

– „Навчання українському мовленню засобами народознавства”;

– „Розвиток творчих здібностей дітей";

– „Використання розвивальних ігор у різних видах діяльності дошкільнят”;

– „Формування екологічної компетентності у дошкільників”;

– „ Формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників”.

В дошкільному закладі узагальнено досвід вихователя Распутіної Інни Миколаївни з морального виховання. Нею створений навчально-методичний посібник "Моральне виховання дошкільників - сучасний підхід до проблеми", в якому вона ділиться ідеями щодо організації освітнього процесу за данною темою. 

 Проблеми щодо професійної обізнаності педагогів визначаються за допомогою анкетування, діагностики, індивідуальних бесід. Підвищення педагогічної майстерності відбувається під час проведення семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів, ділових ігор тощо, запланованих в річному плані роботи. З метою оновлення освітнього процесу використовуються інноваційні педагогічні технології, які  спрямовані на розвиток особистості дитини та її самореалізації через власну творчу діяльність за напрямами - інтелект, краса, совість, на формування здорового способу життя засобами фізичного виховання.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно всіх законодавчих та нормативних документів з питань атестації педагогічних працівників, в методичному кабінеті впорядковано всі обов'язкові матеріали щодо атестації.

В методичному кабінеті зберігаються зразки найкращого роздаткового матеріалу, друковані таблиці, дидактичні картини для роботи з дітьми за розділами програми та відповідно до вікових груп. Зібрано і систематизовано достатньо матеріалу з безпеки життєдіяльності дитини, з фізичного виховання і виховання культури здоров'я дитини.

Методичний кабінет оснащений комп'ютером, принтером, сканером, ксероксом, постійно поповнюється аудіо-, фото-, відео матеріалами.